ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

311 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 
วันที่ 14-15 ธ.ค. 62  โดยวิทยากร พระครูวิมลปัญญาคุณ

1. นายไกรศักดิ์ เค้าโนนกอก
2. นายกฤษดา แดงวัน
3. นายกิตติพงศ์ แอกทอง
4. นายขจรศักดิ์ ว่องไว
5. นางสาวจันทร์นภา มังคละพลัง
6. นายเจริญรัตน์ มาเกิด
7. จ.ส.อ.ชัชวาล มัชฌิมะบุระ
8. ว่าที่ ร.ต.ชิษณุพงศ์ ดำรงค์
9. นางสาวณัทกร พลศักดิ์
10. นายดำรง รักษาศิริ
11. นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
12. นายธนากร พนาสันต์
13. นายธรรมนูญ สิงห์ศิลป์
14. นายธวัชชัย คุณมี
15. นายธวัทชัย เหล่าศักดิ์ศรี
16. นายธานินทร์ วงศ์แสนคำ
17. นายนคร พิมพร
18. นายนพพร ดีสมดู
19. นายนพพล ชาทอน
20. นายนิสิต สมบัติ
21. นายปฏิภูมิ วรรณวุฒิกุล
22. นายพงศ์พีระ เจิมประไพ
23. นายพนมไพร พลเยี่ยม
24. นายพสิษฐ์ นิรมล
25. นางสาวพัชรี ทองแดง
26. นายพัฒนา พงษ์เพชร
27. นายพุทธวงศ์ คำเหล็ก
28. นายไพฑูรย์ น้อยไทร
29. นายมงคลย์ บุญสาร
30. นายมนต์ชัย สอนสุภาพ
31. นายยุทธจักร รูปบัว
32. นายยุทธนา กำลังดี
33. นายรณกร ถิ่นทัพไทย
34. นายเรืองศักดิ์ คำมุงคุณ
35. นายลัฎชัย แสนทวีสุข
36. นายวรพงษ์ มูลสาร
37. นายวัฒนศักดิ์ ทองทั่ว
38. นายวิสุทธิ์ สาริกา
39. นางสาวศิริวรรณ เขียวแดง
40. นายศิริวัฒน์ ผ่องศรี
41. นางสาวศศินิภา อุทัยสอาด
42. นายศุภลักษณ์ สกุลเจริญกิจ
43. นายสมพล แสนวงศ์เครือ
44. นางสะอิ้ง สมหวัง
45. นายสันต์ ไชยภูมิ
46. นางหยาดทิพย์ มาเกิด
47. นายอนุชิต อินทนนท์
48. นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์
49. นายอุดร โคตรหา
50. นายเอกลักษณ์ มณีกูล
311 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เลื่อนกิจกรรม "อบรมคนบันดาลไฟ "

ดูรายละเอียด

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

กกพ. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

ดูรายละเอียด

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด

ดูรายละเอียด