ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

481 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 
วันที่ 14-15 ธ.ค. 62  โดยวิทยากร พระครูวิมลปัญญาคุณ

1. นายไกรศักดิ์ เค้าโนนกอก
2. นายกฤษดา แดงวัน
3. นายกิตติพงศ์ แอกทอง
4. นายขจรศักดิ์ ว่องไว
5. นางสาวจันทร์นภา มังคละพลัง
6. นายเจริญรัตน์ มาเกิด
7. จ.ส.อ.ชัชวาล มัชฌิมะบุระ
8. ว่าที่ ร.ต.ชิษณุพงศ์ ดำรงค์
9. นางสาวณัทกร พลศักดิ์
10. นายดำรง รักษาศิริ
11. นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
12. นายธนากร พนาสันต์
13. นายธรรมนูญ สิงห์ศิลป์
14. นายธวัชชัย คุณมี
15. นายธวัทชัย เหล่าศักดิ์ศรี
16. นายธานินทร์ วงศ์แสนคำ
17. นายนคร พิมพร
18. นายนพพร ดีสมดู
19. นายนพพล ชาทอน
20. นายนิสิต สมบัติ
21. นายปฏิภูมิ วรรณวุฒิกุล
22. นายพงศ์พีระ เจิมประไพ
23. นายพนมไพร พลเยี่ยม
24. นายพสิษฐ์ นิรมล
25. นางสาวพัชรี ทองแดง
26. นายพัฒนา พงษ์เพชร
27. นายพุทธวงศ์ คำเหล็ก
28. นายไพฑูรย์ น้อยไทร
29. นายมงคลย์ บุญสาร
30. นายมนต์ชัย สอนสุภาพ
31. นายยุทธจักร รูปบัว
32. นายยุทธนา กำลังดี
33. นายรณกร ถิ่นทัพไทย
34. นายเรืองศักดิ์ คำมุงคุณ
35. นายลัฎชัย แสนทวีสุข
36. นายวรพงษ์ มูลสาร
37. นายวัฒนศักดิ์ ทองทั่ว
38. นายวิสุทธิ์ สาริกา
39. นางสาวศิริวรรณ เขียวแดง
40. นายศิริวัฒน์ ผ่องศรี
41. นางสาวศศินิภา อุทัยสอาด
42. นายศุภลักษณ์ สกุลเจริญกิจ
43. นายสมพล แสนวงศ์เครือ
44. นางสะอิ้ง สมหวัง
45. นายสันต์ ไชยภูมิ
46. นางหยาดทิพย์ มาเกิด
47. นายอนุชิต อินทนนท์
48. นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์
49. นายอุดร โคตรหา
50. นายเอกลักษณ์ มณีกูล
481 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ใช้เงินไม่กี่พันบาท ต่อแดดมาติดไฟใช้เอง

พัดลม โทรทัศน์ ชาร์จโทรศัพท์ หุงข้าว ได้หมด

ดูรายละเอียด

[มหา'ลัย ไฟจากฟ้า] สำนักช่างดำ เปิดเทอมแล้ว

#มหาลัยไฟจากฟ้า หลักสูตรออนไลน์ น้ำไหลไฟสว่าง สำนักช่างดำ เปิดเทอม แล้ว ที่ เว็บไซต์ http://khonbandarnfai.com/university และ Facebook Page : คนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

แผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสในนาข้าว โดย กฟผ.

ช่วยลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

ดูรายละเอียด