ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 9

435 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 14-15 ธ.ค. 62 โดยวิทยากร คุณสันติสุข วีรพันธุ์


1. นางสาวกมลพพรรณ ธิติรังสี
2. นายกรณิศ แย้มยลงาม
3. นายกฤษฏิ์ อินตารักษา
4. นายจตุพร พวงไวย์
5. นายจตุรภัทร กลิ่นประสาร
6. นางสาวจินตนา อำพันธ์
7. นายจิรภาส ภคโชติสัจจะ
8. นายไฉน ดิษปาน
9. นายเฉลิมชัย ไชยวงค์
10. นายโชติวิทย์ สังสิตสุวรรณ
11. นายชุมนุมพล สิทธิสอน
12. นายณัฏฐ วัฒนวงษ์
13. นายณัฐ แย้มนวน
14. นายณัฐธพัฒน์ นันทวิสิทธิ์
15. นายณัฐพงศ์ มโนวรรณา
16. นายตฤณภร ธรรมชัยกูล
17. นายธนกร ฐานะปัญญาดี
18. นางนภัสรพี แสนสอาด
19. นายบุญญารัตน์ ธีระแนว
20. นางสาวปณิสมา จันจินา
21. นายปริญญา สำนักนี้
22. นายผดุงศิลป์ ก้อนแก้ว
23. นางสาวภัทรวดี หอมยอม
24. นายภานุวัฒน์ ถนอมสุข
25. นายภูมิพัฒน์ ปิตตากรุณา
26. นายมณฑล จูเปาะ
27. นายมนตรี มลีรัตน์
28. นายยุทธพงค์ พิกุลนะ
29. นายระพีพัฒน์ สำเรียงจิตร์
30. นายวรชาติ แผ่นชัยภูมิ
31. นายวรท สุวรรณศิริกุล
32. นายวสันต์ พิทาคำ
33. นายวัฒนา แซ่ซื้อ
34. นางสาววันทนา พันธ์ไพศาล
35. นายวุฒิไกร สายประเสริฐ
36. นายไวพจน์ พวงไม้มิ่ง
37. นายสงกรานต์ ปาลบุตร
38. นายสมพงษ์ มโนธรรม
39. นายสมศักดิ์ จันทร์ก้อน
40. นางสาวสวรส วงศ์ชัยประเสริฐ
41. นายสุทธิพงศ์ ธิแจ้
42. นายสุธิเกียรติ์ จงอภิรัตนกุล
43. นายอนนท์ ศุภตระกูล
44. นายอภินัทธ์ อุทธโยธา
45. นายอรรถพล วานิชชา
46. นายอาเขต แจ้ห่มเครือ
47. นายอุดม วงศ์ใหญ่
48. นางสาวอุมา รุ่งเรือง
49. นายเอกพงษ์ ไชยสาร
50. นายเอกอนันต์ ธนูมาศ
435 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

อพาร์ทเมนต์คุณป้าบันดาลไฟ

รายการคนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

โซลาร์ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูรายละเอียด

เรียนไฟจากฟ้าฟรี กับ สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า

ดูรายละเอียด