ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

536 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จังหวัดชัยนาท วันที่ 16-17 พ.ย. 62
โดยวิทยากร จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์

1.
นายเกรียงไกร คงกรุด
2. นายกำพล อินทร์ศวร
3. นายกิตติพงษ์ พุ่มจำปา
4. นายจิรัฐิ์กาล วงษ์สมาน
5. นายเฉลิมเกียรติ หร่ายวงศ์
6. นายเฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ
7. นายชนัฐพงษ์ ชีพเหล็ก
8. นายชาญวิทย์ บุญยิ่ง
9. นายชูชัย กาญจนมยูร
10. นายณัฐสุกฤษณ์ จันทร์สว่าง
11. ร.อ.ไทย ฤทธิ์ประเสริฐ
12. นายทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์
13. นางสาวธรรมทัฬห์ บุญช่วย
14. นางธัญรดี ห้อยระย้า
15. นายธาดา เมนัช
16. นายนราเศรษฐ์ พิมมี
17. นายนรุตม์ชัย ชัชญาณิช
18. นางสาวนิภาพรรณ พิภพไชยาสิทธิ์
19. นางนิรภาดา ชีวะวัฒนชัย
20. นายบัญชา คูณณานันท์
21. นายบุญมี ดำหริ
22. นายปฏิวัติ วสิกชาติ
23. นายประพัทธ์ ห้อยระย้า
24. นายประพันธ์ศักดิ์ เสือนาราง
25. นายปรีชา ราชเสนา
26. นางสาวปวริศา เลิศจำรัส
27. นายปัฏพงศ์ ศรีบัวทอง
28. นายเพชรบูรณ์ เพชรบูรณิน
29. นายพรนรินทร์ จันทร์ตรา
30. นายพูลศรี กาญจนมยูร
31.นายภาสกร ภักดีสุข
32. นายมนตรี ภูพิคา
33. นางสาววนินดาว รังษีบุตร
34. นายวรพล พันธุเมฆ
35. นายวรพันธ์ เมตตาสุต
36. นายศักดา มะลิขาว
37. นายเศรษฐชัย ตั้งรัตนาพิบูล
38. นายศุภวัฒน์ วัฒนกุล
39. นางสมใจ บุญแทน
40. นายสมจิต ช่องอังชัญ
41. นายสมหวัง วิทยาภรณ์
42. นายสมัชญ์ วสยางกูร
43. นายสามัญ จันทร
44. นายสิทธิชัย รื่นภาคแดน
45. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่ม
46. นางสุนีย์ วสิกชาติ
47. นางสุพิศสา บุญยิ่ง
48. นางสาวอาทิตยา เพ็ชร์อำไพ
49. นายอุเทน ชูจิตร
50. นายอุดม ระดาสิทธิ์
536 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เคนยาเจ๋ง เปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มด้วยโซลาร์เซลล์

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่ 10 จ.แพร่

ดูรายละเอียด

ต่อยอดแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกำไร

[Promote] ตอน เอก ยุทธการ ผู้บริหารต้นทุน ด้วยพลังงานบนหลังคา

ดูรายละเอียด