ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

295 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จังหวัดชัยนาท วันที่ 16-17 พ.ย. 62
โดยวิทยากร จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์

1.
นายเกรียงไกร คงกรุด
2. นายกำพล อินทร์ศวร
3. นายกิตติพงษ์ พุ่มจำปา
4. นายจิรัฐิ์กาล วงษ์สมาน
5. นายเฉลิมเกียรติ หร่ายวงศ์
6. นายเฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ
7. นายชนัฐพงษ์ ชีพเหล็ก
8. นายชาญวิทย์ บุญยิ่ง
9. นายชูชัย กาญจนมยูร
10. นายณัฐสุกฤษณ์ จันทร์สว่าง
11. ร.อ.ไทย ฤทธิ์ประเสริฐ
12. นายทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์
13. นางสาวธรรมทัฬห์ บุญช่วย
14. นางธัญรดี ห้อยระย้า
15. นายธาดา เมนัช
16. นายนราเศรษฐ์ พิมมี
17. นายนรุตม์ชัย ชัชญาณิช
18. นางสาวนิภาพรรณ พิภพไชยาสิทธิ์
19. นางนิรภาดา ชีวะวัฒนชัย
20. นายบัญชา คูณณานันท์
21. นายบุญมี ดำหริ
22. นายปฏิวัติ วสิกชาติ
23. นายประพัทธ์ ห้อยระย้า
24. นายประพันธ์ศักดิ์ เสือนาราง
25. นายปรีชา ราชเสนา
26. นางสาวปวริศา เลิศจำรัส
27. นายปัฏพงศ์ ศรีบัวทอง
28. นายเพชรบูรณ์ เพชรบูรณิน
29. นายพรนรินทร์ จันทร์ตรา
30. นายพูลศรี กาญจนมยูร
31.นายภาสกร ภักดีสุข
32. นายมนตรี ภูพิคา
33. นางสาววนินดาว รังษีบุตร
34. นายวรพล พันธุเมฆ
35. นายวรพันธ์ เมตตาสุต
36. นายศักดา มะลิขาว
37. นายเศรษฐชัย ตั้งรัตนาพิบูล
38. นายศุภวัฒน์ วัฒนกุล
39. นางสมใจ บุญแทน
40. นายสมจิต ช่องอังชัญ
41. นายสมหวัง วิทยาภรณ์
42. นายสมัชญ์ วสยางกูร
43. นายสามัญ จันทร
44. นายสิทธิชัย รื่นภาคแดน
45. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่ม
46. นางสุนีย์ วสิกชาติ
47. นางสุพิศสา บุญยิ่ง
48. นางสาวอาทิตยา เพ็ชร์อำไพ
49. นายอุเทน ชูจิตร
50. นายอุดม ระดาสิทธิ์
295 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญคลิกชม โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง

เทปรายการคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

รายการ [คนบันดาลไฟ] เริ่ม อาทิตย์ 6 ตุลาคมนี้ บ่ายโมงครึ่ง ไทยรัฐทีวี

แรงบันดาลใจจากบุคคล และสถานที่ต้นแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริง ของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ต้นแบบในการเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และวิกฤติฉุกเฉิน

ดูรายละเอียด

อพาร์ทเมนต์คุณป้าบันดาลไฟ

รายการคนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด