ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เช็คชื่อได้แล้ว อบรมคนบันดาลไฟ กับช่างดำ

538 View

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คนบันดาลไฟ หลักสูตรพึ่งตน วิทยากร คุณพิชาญ ดัดตนรัมย์

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น - 18.00 น (2 วัน 1 คืน)
ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ จังหวัดบุรีรัมย์

 1. นายคมกริช พันธ์รักษ์
 2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สอยโว
 3. นายธนพงศ์ มูลมาตย์
 4. นายสุริยา สำราญรื่น
 5. นายเอกชัย นากระโทก
 6. นางสาวสรัญญา แซ่คู
 7. นางสาวทวิชากร โชติสุภาพงศา
 8. นายสมัคร โชติสุภาพงศา
 9. นางสาวชุติมา เจิมขุนทด
 10. นายอาทิตย์ นามวันสา
 11. นางสาวสุลาวัลย์ พูลทอง
 12. นายก้องชัย นามนะวะ
 13. นายสุชาติ ชาวดร
 14. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอก
 15. นายปราการ มานะงาน
 16. นายทศพล วาปี
 17. นายสมพัฒน์ ทองอัฐ
 18. นายสุทิน ทองมนต์
 19. นายทรงศิริ ยืนยง
 20. นายจักรพล ตะคอนรัมย์
 21. นายวริทธิ์ ดีสม
 22. นางปารณีย์ ศกุนตนาค
 23. นายสุเมธี คล้ายฉิม
 24. นายชัยยันต์ พรหมธิรักษ์
 25. นายเอกชัย เจียะรัมย์
 26. นายสุรเดช บุญประสพ
 27. นายขวัญชัย หมื่นยิ่ง
 28. นายภูหิรัญ เจือจันทร์
 29. นายสำราญ ตามรัมย์
 30. นายสุรชัย บุญหล้า
 31. นายสิทธิศักดิ์ จันทองอ่อน
 32. นายกสานติ์ศักดิ์ ตะลาโส
 33. นายพิสมัย ไทยธานี
 34. นายสุรพล เตียวตระกูล
 35. นายพิทยา พฤคณา
 36. นายทินกฤต อินแพทย์
 37. นายเจนณรงค์ แก้วสุข
 38. นายไกรสร สุทธิแพทย์
 39. นายสันติ ปัดชาสี
 40. นางเทียม มานอก
 41. นายสาคร ชาวดร
 42. นายฤทธิไกร แสงฝ้าย

 

538 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชมชมคลิปความรู้และภาพประทับใจ

อบรมคนบันดาลไฟ อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

แผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสในนาข้าว โดย กฟผ.

ช่วยลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

ดูรายละเอียด