ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ยุทธการ มากพันธ์

524 View

เจ้าของกิจการครัวเรือนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน โซลาร์เซลล์ ตั้งแต่การสูบน้ำปลูกผักปลอดสารพิษ ผลิตน้ำดื่ม ผลิตน้ำแข็ง ร้านกาแฟ ห้องเย็นที่เก็บ ผลผลิตทางเกษตรของวิสาหกิจชุมชน และยังใช้ พลังงานโซลาร์เซลล์ในการลดค่าไฟในโรงงานที่ใช้ ส าหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังใช้ขยะ พลาสติกแปรรูปเป็นน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตภาชนะ เครื่องปั้นดินเผาอีกด้วย

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี
หลักสูตร : หลักสูตรพึ่งตน
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
วันที่ 7 ธ.ค.-8 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน
วันที่ 18-19 เม.ย. 63 จำนวน 50 คน